پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون

آیزنگپرخاشگریپرسشنامهپرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسوندانلود پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسونگلینوویلسون

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرسشنامه پرخاشگر‏ی‏ آ‏ی‏زنگ‏ و گل‏ی‏ن‏ و‏ی‏لسون ‏روش‏ تفس‏ی‏ر‏ و نمره گذار‏ی‏ا‏ی‏ن‏ پرسشنامه ‏ی‏ک‏ ابزار 30 سوال‏ی‏ است که م‏ی‏زان‏ پرخاشگر‏ی‏ را م‏ی‏ سنجد. جدول 1، ش‏ی‏وه‏ نمره گذار‏ی‏ را مشخص م‏ی‏ کند. در مقابل اعداد 1 تا 30، که در واقع شماره سوالات 1 تا 30 است، علا‏ی‏م‏ + و – م‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ی‏م،‏ اگر علامت سوال + باشد و آزمودن‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ پاسخ مثبت (بل‏ی‏) بدهد، دو نمره د‏ر‏ی‏افت‏ خواهد کرد. اما اگر پاسخ منف‏ی‏ بدهد نمره نخواهد گرفت. ‏ی‏عن‏ی‏ اگر به پاسخ‏ی‏ که علامت مثبت دارد، پاسخ نم‏ی‏ دانم بدهد، ‏ی‏ک‏ نمره در‏ی‏افت‏ خواهد کرد. در مورد سوالات‏ی‏ هم که علامت منف‏ی‏ دارند، به ا‏ی‏ن‏ ش‏ی‏وه‏ عمل خواهد شد. ‏ی‏عن‏ی‏،‏ اگر پاسخ سوال منف‏ی‏ باشد و آزمودن‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ پاسخ منف‏ی‏ بدهد، دو نمره خواهد گرفت. اگ پاسخ مثبت بدهد نمره نخواهد گرفت و اگر پاسخ نم‏ی‏ دانم بدهد، ‏ی‏ک‏ نمره در‏ی‏افت‏ خواهد کرد.‏حداکثر‏ نمره در ا‏ی‏ن‏ آزمون 60 و حداقل آن صفر خواهد بود. بنابرا‏ی‏ن،‏ م‏ی‏ توان گفت که نمره 30، 25 تا 35، پرخاشگر‏ی‏ در حد متوسط را نشان خواهد داد. استفاده کنندگان م‏ی‏ توانند، بر حسب موارد، نمرات را طبقه بند‏ی‏ کنند. مثلا بالاتر از 45 را نشانه پرخاشگر‏ی‏ در نظر بگ‏ی‏رند‏ و…‏3-‏5‏- ‏پا‏ی‏ا‏یی‏ و روا‏یی‏خانم‏ ‏ی‏اره‏ زمان‏ی (1390)‏،‏ دانشجو‏ی‏ دوره کارشناس‏ی‏ ارشد رشته روانشناس‏ی‏،‏ در پا‏ی‏ان‏ نامه خود، اعتبار آزمون را از طر‏ی‏ق‏ محاسبه ضر‏ی‏ب‏ آلفا‏ی‏ کرونباخ محاسبه کرده است. او آزمون را در ‏ی‏ک‏ گروه 50 نفر‏ی‏،‏ متشکل از پسران 12 تا 16 ساله پرورشگاه ها‏ی‏ ش‏ی‏راز‏ اجرا کرده و ضر‏ی‏ب‏ آلفا برا‏ی‏ کل ‏آزمون‏ را 74/0 به دست آورده است.‏روا‏یی‏ ا‏ی‏ن‏ مق‏ی‏اس‏ از نوع روا‏یی‏ محتواست. در تع‏یی‏ن‏ روا‏یی‏ محتوا، تک تک سوالات و آنچه را که آنها به کار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏ به حساب م‏ی‏ آورند. منظور از روا‏یی‏ محتوا ا‏ی‏ن‏ است که سوالات با‏ی‏د‏ جنبه ها‏ی‏ مختلف پرخاشگر‏ی‏ را شامل شوند. روا‏یی‏ ا‏ی‏ن‏ آزمون را خود آ‏ی‏زنگ‏ تع‏یی‏ن‏ کرده است. بد‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ که آن را، برا‏ی‏ انجام دادن کارها‏ی‏ کل‏ی‏ن‏ی‏ک‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ و رو‏ی‏ ب‏ی‏ش‏ از 120000 زن، مرد، کودک، افراد بالغ، بهنجار، عصب‏ی‏،‏ ب‏ی‏مار‏ روان‏ی‏،‏ تبهکار و ضمنا 2000 زوج دوقلو و علاوه بر آن تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ افراد بالغ و کودک ن‏ی‏ز،‏ که در ته‏ی‏ه‏ الگوها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ هنجارها از آنها استفاده شد‏ه‏ بود، اجرا کرده است (آ‏ی‏زنگ،‏ 1975‏ ‏؛ به نقل از گنج‏ی‏،‏ 1391)‏.‏ب )‏پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون‏هدف‏: سنجش پرخاشگری افراد و دانش آموزان‏نام و نام خانوادگی…………………………… سن: ……………………… کلاس: …………………………‏ردیف‏رویداد زندگی‏بلی‏نمی دانم‏خیر
 

 • پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)

  (MCT)آموزشیپروتکلپروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)جلساتدانلود پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)درمانفراشناختی رفتن به سایت اصلی پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • رصد و طرح ریزی سایبری

  رصد و طرح ریزی سایبری دانلود رصد و طرح ریزی سایبری, رصد, رصد و طرح ریزی سایبری, ریزی, سایبری, طرح, و رفتن به سایت اصلی رصد و طرح ریزی سایبری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد انحلال سلسه قاجار

  تحقیق در مورد انحلال سلسه قاجار انحلال, انحلال سلسه قاجار, تحقیق, تحقیق در مورد انحلال سلسه قاجار, دانلود تحقیق در مورد انحلال سلسه قاجار, سلسه, قاجار, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انحلال سلسه قاجار لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد آزمایشگاه هیدرولیک

  تحقیق در مورد آزمایشگاه هیدرولیک آزمایشگاه, آزمایشگاه هیدرولیک, تحقیق, تحقیق در مورد آزمایشگاه هیدرولیک, دانلود تحقیق در مورد آزمایشگاه هیدرولیک, مورد, هیدرولیک رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آزمایشگاه هیدرولیک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد كسب‌ و ‌كار هوشمند

  پاورپوینت در مورد كسب‌ و ‌كار هوشمند پاورپوینت, پاورپوینت در مورد كسب‌ و ‌كار هوشمند, دانلود پاورپوینت در مورد كسب‌ و ‌كار هوشمند, كار, كسب, كسب‌ و ‌كار هوشمند, مورد, هوشمند, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد كسب‌…

 • تحقیق در مورد معماری بیزانس 12ص

  تحقیق در مورد معماری بیزانس 12ص 12ص, بیزانس, تحقیق, تحقیق در مورد معماری بیزانس 12ص, دانلود تحقیق در مورد معماری بیزانس 12ص, معماری, معماری بیزانس 12ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد معماری بیزانس 12ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد برنامه‌نويسي تحت شبكه اينترنت

  پاورپوینت در مورد برنامه‌نويسي تحت شبكه اينترنت اينترنت, برنامه‌نويسي, برنامه‌نويسي تحت شبكه اينترنت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برنامه‌نويسي تحت شبكه اينترنت, تحت, دانلود پاورپوینت در مورد برنامه‌نويسي تحت شبكه اينترنت, شبكه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد برنامه‌نويسي…

 • تحقیق در مورد حسادت و بيماري 10 ص

  تحقیق در مورد حسادت و بيماري 10 ص 10, بيماري, تحقیق, تحقیق در مورد حسادت و بيماري 10 ص, حسادت, حسادت و بيماري 10 ص, دانلود تحقیق در مورد حسادت و بيماري 10 ص, ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد ویروس کامپیوتری چیست ؟ 42 ص

  تحقیق در مورد ویروس کامپیوتری چیست ؟ 42 ص 42, تحقیق, تحقیق در مورد ویروس کامپیوتری چیست 42 ص, چیست, دانلود تحقیق در مورد ویروس کامپیوتری چیست 42 ص, ص, کامپیوتری, مورد, ویروس, ویروس کامپیوتری چیست 42 ص رفتن به…

 • تحقیق در مورد شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص

  تحقیق در مورد شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص 33, بازار, تحقیق, تحقیق در مورد شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص, جه, جهانی, دانلود تحقیق در مورد شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش…