رساله معماری طراحی خانه کودک

خانهخلاقیترساله طراحی خانه کودکرساله معماری طراحی خانه کودککودک

رفتن به سایت اصلی

رساله معماری طراحی خانه کودک
چکیده :
کودکان موجودات مقدس و پاکی هستند که پا به هستی گذاشته اند . آن ها لایقند زندگی کنند ، شاد و با طراوت باشند و با قوای درونی خود آشنا شدند و آن ها را بپرورانند . با پرورش کودکانی پاک ، شاد و خلاق ،فردایی بهتر خواهیم داشت . کودکانی که مردان و زنان فردا خواهند شد ، امروز باید به درستی تربیت شوند و زندگی کردن را بیاموزند . خلاقیت جوهری است که پروردگار در وجود تمامی انسان ها گذارده است . می توان با اندک تدبیری این جوهر را پروراند و در جهت رشد شخصی و جامعه به کار گرفت .در این راه قدمی کوچک برداشته ایم . کودک ، روند رشد و فرآیند ذهنی و فیزیکی کودک را مطالعه کرده ایم . عوامل تاثیر گذار بر او را شناخته ایم و چگونه پروراندن خلاقیت در او را هدف طراحی این مجموعه قرار داده ایم .باشد که قدمی درست برداشته ایم و شاید تنها کودکی را دعا گوی خود سازیم .
واژگان کلیدی : خانه ، کودک ،خلاقیت
فهرست مطالب
مقدمه 1فصل اول : معرفی موضوع 21-1 هدف موضوع 31-2- اهمیت موضوع 31-3- عوامل موثر در شکل گیری خانه کودک 3فصل دوم : مفاهیم اساسی در روانشناسی رشد 52-1 تعریف رشد 62-2- ماهیت رشد در انسان ( اصول رشد ) 62-3- نظریه پردازان روانشناسی رشد 72-3-1- نظریه پردازان پیاژه 72-3-1-1- جنبه شناختی 72-3-1-1-1- کارکرد نشانه ای و تقلید 82-3-1-1-1- کارکرد نشانه ای 82-3-1-2- رشد شخصیت 132-3-1-3- مراحل تحول روانی از دید پیاژه 132-3-2- نظریه اریکسون ( اصل اپی ژنتیک ) 142-3-2-1- جنبه های گوناگون تحول 152-3-2-2- عوامل تحول روانی 152-3-2-3- تحول خود 152-3-2-4- دید کلی درباره تحول روانی 162-4- فرآیند رشد 162-4- 1- تعامل اجتماعی و عاطفی 162-4-2- اجتماعی شدن 172-5- خصوصیات کودکان به تفکیک گروه های سنی 172-5-1- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک شیرخوار( 3 تا 18 ماه ) 182-5-1-1- رشد جسمانی و عاطفی کودک 3 تا 5 ماهه 182-5-1-2- رشد جسمانی و عاطفی کودک 6 تا 7 ماهه 182-3-1-3- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک 8 تا 11 ماهه 192-5-1-4- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک 12 تا 18 ماهه 192-5-1-5- رشد همه جانبه کودک 16 تا 18 ماهه 202-5-2- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( 1.5 تا 3 سال ) 202-5-2-1- رشد همه جانبه کودک 1.5 تا 2 سال 202-5-2-2- رشد همه جانبه کودک 2 تا 2.5 سال 202-5-2-3- رشد همه جانبه کودک 2.5 تا 3 سال 212-5-3- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( 3 – 6 ساله ) 212-5-3-1- کودکان 3 – 4 ساله 212-5-3-1-1- خصوصیات جسمانیک کودک 4 – 3 ساله 212-5-3-1-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) 4 – 3 ساله 222-5-3-1-3- خصوصیات عاطفی ، اجتماعی کودک 4 – 3 ساله 232-5-3-2- کودکان 5 – 4 ساله 242-5-3-2-1- خصوصیات جسمانی کودک 4 – 5 ساله 242-5-3-2-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی کودک 5 – 4 ساله ) 242-5-3-2-3- خصوصیات عاطفی کودک 5 – 4 ساله 252-5-3-2-4- خصوصیات اجتماعی کودک 5 – 4 ساله 262-5-3-3- کودکان 6 – 5 ساله 262-5-3-3-1- خصوصیات جسمانی کودک 6 – 5 ساله 262-5-3-3-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) کودک 6 – 5 ساله 272-5-3-3-3- خصوصیات عاطفی کودک 6 – 5 ساله 282-6- جمع بندی 29فصل سوم : مراکز پیش از دبستان 303-1- آموزش پیش دبستانی : 313- 2- تجهیزات مراکز پیش دبستانی 323-3- اهداف آموزش پیش از دبستان 323-4- مبنای اجرای برنامه آموزش پیش دبستانی 323-4-1- فعالیت ها و بازی های آموزش کودکان 333-4-1-1- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی شیرخوار 333-4-1-2- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا 333-4-1-3- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نو باوه 333-4-2- آموزش های اجتماعی در مرحله پیش دبستانی 343-4-3- هنر و زمینه سازی رشد کودک 343-4-4- آموزش و تسهیل یادگیری زبان 343-5- جمع بندی 34فصل چهارم : معماری بستر ارتباط کودک وبازی 354-1 معماری بستر ارتباط کودک و بازی 364-1-1- معیارهای کیفیت فضایی 364-1-1-1- پیدایش و برقراری مکان ها 374-1-1-2- زمان و مسیر 374-1-1-3- جز و کل 374-1-1-4- فرم 384-1-1-5- هماهنگی 384-1-1-6- رنگ 384-1-1-7- علائم 384-3- کودک و فضا: 404-3-1- دریافت حسی کودک در فضا 414-3-2- نیاز به تملک فضا 424-4- کودک و بازی 424-4-1- انگیزه بازی 434-4-2- قوانین بازی 434-4-3- بازی یک از روش های آموزشی 444-4-4- خطرات آموزشی از طریق بازی 444-4-5- هدف بازی 454-4-2- طبقه بندی بازی ها بر اساس پیچیدگی و تنوع 464-4-2-1- پیچیدگی 464-4-2-2- تنوع 474-5- الگوهای شهری از نگاه کریستوفر الکساندر 484-5-1- الگوی 57 : ( کودک در شهرchildren in the city) 484-5-2- الگوی 86 ( خانه کودک children home ) 494-5-3- الگوی 137 ( محوطه کودکchildren realm) 494-5-4- الگو 61 ( میدان های کوچک عمومیsmall public squares ) 504-5-5- الگوی 203 ( غارهای کودکان children caves ) 534-6- جمع بندی 54فصل پنجم : نمونه های موردی 555-1 باغ حلزونی سبز ; کودکستانی زیبا در ویتنام 565-2 طراحی خلاقانه مهدکودک بهار توسط Joey Ho Design 615-3 طراحی خلاقانه ونوآورانه مهدکودک کچ 665-4 کودکستان بریوزار 745-5 نتیجه گیری 85فصل ششم : کیفیت و معیارهای طراحی 866-1- خصوصیات سیستم فضاهایی طراحی شده برای کودکان 876-1-1- فضاهای طبیعی 876-1-2- فضاهای باز 876-3- فضاهایی راهها 886-1-4- فضاهایی برای ماجراجویی 886-1-5- فضاهای مخفی 886-1-6- ساختارهای بازی 886-2- حفظ نکات روانشناختی 896-2-1- اثرات سر و صدا 896-2-2- دما و اثرات آن 896-2-3- اثرات نور و روشنایی 896-2-4- عوامل زیبایی شناختی 906-3-1- مکان یابی 906-3-2- رابطه با بیرون 916-3-3- رابطه پر و خالی 916-3-4- عناصر اصلی 916-3-4-1- فضاهای ورودی 936-3-4-2- فضاهای بازی کودکان 936-3-4-3- فضای خدماتی 976-4-4-4- فضای بزرگسالان 986-4- جمع بندی 99فصل هفتم : ابعاد ، ضوابط ، طراحی 1007-1- ابعاد بدن کودکان 1017-2-1-درب ها 1027-2-2- پنجره 1027-3- ضوابط و ابعاد تجهیزات ایستاده 1037-4- طراحی فضای باز برای بازی کودکان 1047-4-1- نوع پوشش زمین بازی کودکان 1047-4-1-1- عملکرد 1047-4-1-2- اقتصاد 1047-4-1-3- دوام 1047-4-1-5- نگهداری 1047-4-1-6- ایمنی 1047-4-2- تجهیزات و وسایل فضای بازی کودکان 1057-4-3- اصول طراحی زمین های بازی کودکان 1057-4-3-1- بکارگیری پوشش گیاهی 1067-4-3-2- مشخصات و اصول وسایل بازی 1077-5- جمع بندی 108فصل هشتم اقلیم شناسی 1091-8 -مطالعات جغرافیایی 1101-1-8 – موقعیت جغرافیایی استان فارس 1102-1-8موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز 1103-1-8مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز 111مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز -4-1-8 1118-2-ویژگی اب و هوایی شیراز 1128-3-تحلیل بستر 1128-3-1-موقعیت زمین در شهر و منطقه 1128-3-2-موقیعت زمین در منطقه 1133شکل ظاهری زمین-3-8 1138-3-4-توپوگرافی و شیب زمین 1148-3-5-دسترسی 1148-3-6-محیط 1179-1- بخش اصلی 1199-1-1- بخش اداری شامل 1199-1-2- بخش های کودکان 1209-1-3- فضای مشترک 1209-2- برنامه فیزیکی 120منابع و مناخذ 122منابع انگلیسی 123
فهرست تصاویر
تصویر 1 – فضای درونی مهد کودک 50تصویر 2 – فضای درونی مهد کودک 50تصویر 3 – فضای درونی مهد کودک 51تصویر 4 – فضای درونی مهد کودک 52تصویر5- فضای درونی مهد کودک 52تصویر6- فضای درونی مهد کودک 52تصویر7-باغ حلزونی سبز 57تصویر8-باغ حلزونی سبز 58تصویر9-باغ حلزونی سبز 58تصویر10-باغ حلزونی – معماری ساختمان 59تصویر11-باغ حلزونی – معماری ساختمان 59تصویر12-باغ حلزونی – معماری ساختمان 60تصویر13-مهد کودک بهار 61تصویر14- مهد کودک بهار 62تصویر15- مهد کودک بهار 63تصویر16- مهد کودک بهار – سالن وزرشی 64تصویر17- مهد کودک بهار – سالن ورشی 64تصویر18- مهد کودک بهار – سالن وزرشی- سرویس بهداشتی 65تصویر19- مهد کودک گچ 67تصویر20- مهد کودک گچ 70تصویر21- مهد کودک گچ- پلان 73تصویر22- مهد بریوزار 76تصویر23- مهد کودک بریوزار – فضای درونی 80تصویر24- بریوزار 81تصویر25- ایزومتریک پلان مهدکودک 85تصویر26- موقعیت زمین در منطقه 113تصویر26- موقعیت زمین در منطقه 113

 • تحقیق در مورد تاریخ نگاری به روش میشل فوکو

  تحقیق در مورد تاریخ نگاری به روش میشل فوکو به, تاریخ, تاریخ نگاری به روش میشل فوکو, تحقیق, تحقیق در مورد تاریخ نگاری به روش میشل فوکو, دانلود تحقیق در مورد تاریخ نگاری به روش میشل فوکو, روش, فوکو, مورد,…

 • فرآیند

  دانلود فرآیندفرآیند رفتن به سایت اصلی فرآیند لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 21 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   فرايند فرايند نرم افزار…

 • پاورپوینت در مورد تغذیه در زنان 60 45 سال سالم

  پاورپوینت در مورد تغذیه در زنان 60 45 سال سالم 45, 60, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تغذیه در زنان 60 45 سال سالم, تغذیه, تغذیه در زنان 60 45 سال سالم, دانلود پاورپوینت در مورد تغذیه در زنان 60 20…

 • پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI

  NEOPIپرسشنامهپرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPIپنجدانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPIشخصیتیعاملی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق راهبرد تصمیم گیری مجدد

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق راهبرد تصمیم گیری مجدد پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق راهبرد تصمیم گیری مجدد, تحقیق, تصمیم, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق راهبرد تصمیم گیری مجدد, راهبرد, گیری, مجدد, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه ومبانی نظری…

 • زندگینامه ی خوارزمی(ریاضی و نجوم)

  خوارزمی(ریاضیدانلود زندگینامه ی خوارزمی(ریاضی و نجوم)زندگینامهزندگینامه ی خوارزمی(ریاضی و نجوم)نجوموی رفتن به سایت اصلی زندگینامه ی خوارزمی(ریاضی و نجوم) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :…

 • تحقیق در مورد اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري خانم محمدي

  تحقیق در مورد اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري خانم محمدي اركان, اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري خانم محمدي, تحقیق, تحقیق در مورد اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري خانم محمدي, جرم, خ, خانم, دانلود تحقیق در مورد اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري خانم محمدي, كامپيوتري,…

 • پاورپوینت در مورد زندگی شیخ رجبعلی خیاط

  پاورپوینت در مورد زندگی شیخ رجبعلی خیاط پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زندگی شیخ رجبعلی خیاط, خیاط, دانلود پاورپوینت در مورد زندگی شیخ رجبعلی خیاط, رجبعلی, زندگی, زندگی شیخ رجبعلی خیاط, شیخ, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد زندگی…

 • تحقیق در مورد فرآوری مواد غذایی با استفاده از فشار هیدروستاتیک بالا 8ص

  تحقیق در مورد فرآوری مواد غذایی با استفاده از فشار هیدروستاتیک بالا 8ص از, استفاده, با, تحقیق در مورد فرآوری مواد غذایی با استفاده از فشار هیدروستاتیک بالا 8ص, دانلود تحقیق در مورد فرآوری مواد غذایی با استفاده از فشار…

 • تحقیق در مورد كارآموزي عمران مراحل اجرائی ساختمان يك اسكلت فولادي از شروع تا خاتمه 33 ص

  تحقیق در مورد كارآموزي عمران مراحل اجرائی ساختمان يك اسكلت فولادي از شروع تا خاتمه 33 ص تحقیق در مورد كارآموزي عمران مراحل اجرای ساختمان يك اسكلت فولادي از شروع تا خاتمه 33 ص, دانلود تحقیق در مورد كارآموزي عمران…